Hemmasittare

Går ditt barn inte i skolan?

Med hemmasittare menar vi en elev som varit frånvarande under minst tre veckor utan till synes giltig anledning. Men till skillnad från det vi benämner ”skolk” känner föräldrarna oftast till frånvaron och eleven kan vara villig att utföra skolarbetet på hemmaplan. Eleven uppvisar oftast inte heller något antisocialt beteende, utan väljer att stanna i hemmet då detta känns tryggt.

Vi vet idag att en långvarig skolfrånvaro är symptom på en mer komplex problematik, och blir allt svårare ju längre tiden går, och ur ett samhällsperspektiv medför  varje sådan individ  en mycket stor kostnad för samhället ( se Hansson, 2009)  Ur ett individperspektiv drabbas inte bara den unge själv, utan också föräldrar, syskon och/eller andra anhöriga då situationen skapar oro, bråk och gräl.

Hjälpa till med rådgivning, eleven har rätt till analys av skolsituationen, möte med skolledning, plan o uppföljning

Vad säger Skolverket?

Att locka tillbaks en hemmasittande elev till skolan är ofta en mycket svår uppgift, varför det förebyggande arbetet alltid måste poängteras. Alla barn har rätt till en fungerande skolgång, och skall enligt Skolverkets allmänna råd 2014  formuleras skolans uppdrag så här:

  1. En elev ska skyndsamt få stöd i form av extra anpassningar inom ramen för den ordinarie undervisningen så snart respektive lärare upptäcker att en elev har svårigheter att uppnå målen för undervisningen. Anpassningar inom ramen för den ordinarie undervisningen behöver inte dokumenteras.
  2. Om dessa extra anpassningar inte visar sig vara tillräckliga, ska lärare meddela rektor, vars uppdrag då blir att sammankalla elevhälsan för att sätta in särskilda åtgärder enligt ett åtgärdsprogram vilket utarbetas av lärare, elevhälsa, vårdnadshavare och rektor. Detta skall dokumenteras skriftligt och sedan utvärderas och eventuellt omformuleras.

Hjälpa till med rådgivning, eleven har rätt till analys av skolsituationen, möte med skolledning, plan o uppföljning

Sociala Antenner

sociala-antennet-framsida

Klicka på bilden för innehåll

De flesta ungdomar känner sig ibland annorlunda. Det gör också ungdomar med AST, autismspektrumtillstånd. På många sätt både tänker och är de annorlunda, vilket kan skapa missförstånd i kontakten med andra. Boken “Sociala antenner – att förstå vad andra tänker och känner” är en handbok för ungdomar om AST.“Jag tyckte att boken var väldigt fint upplagd med ett bra och lättförståeligt språk.” Alexandra 17 år

Boken är utgiven i Sverige med stöd från Stiftelsen Autism samt från Riksförbundet Attention.

info@klaraskolan.nu

Pris: 243:- inkl. moms,
frakt tillkommer

ISBN 978-82-93245-05-6

Tätt intill – hela dagen!

Klicka på bilden för innehåll

Klicka på bilden för innehåll

”Tätt intill – hela dagen. Handbok för elevassistenter i skolan”, en handbok för varje elevassistent att äga! Men också en praktisk hjälp för rektorn att sätta i handen på en ny elevassistent. Boken är skriven av specialpedagog Marit Kronen, vars karriär i skolans värld startade just som elevassistent säger: ”Detta är boken jag hade önskat mig som ny elevassistent en gång i mitten av nittiotalet.”

Pris: 243:- inkl. moms,
frakt tillkommer

ISBN 978-82-93245-00-1